Disclaimer

1. Deze website wordt gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van FLM food ingredients BV (hierna steeds aangeduid als: “FLM”). Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze disclaimer. De toepasselijkheid van uw eigen gebruiksvoorwaarden wijst FLM van de hand.

2. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel  FLM  zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan FLM niet instaan voor de juistheid, volledigheid, rechtmatigheid en actualiteit van de aangeboden inhoud. FLM garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.  FLM wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit en rechtmatigheid van de aangeboden content en het (ongestoord) gebruik van deze website van de hand.

3. Wanneer FLM links naar websites van derden weergeeft, houdt dit geen aanbeveling daarvan in. FLM aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

4. Mocht u van mening zijn dat bepaalde content onjuist is en/of inbreuk maakt op uw rechten, dan verzoeken wij u dit per e-mail (info@flm-foodingredients.com) aan ons te melden, waarna wij prompt voor correctie en/of verwijdering zullen zorgen. De auteursrechten met betrekking tot alle content op deze website berusten uitsluitend bij FLM. Het is bezoekers verboden enig onderdeel van de inhoud van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van FLM.

5. U verplicht zich deze website op geen enkele wijze te misbruiken, schade toe te brengen of daarmee anderszins rechten van FLM te schenden. In geval van overtreding van enig voorschrift in deze disclaimer behoudt FLM zich het recht voor u de toegang tot de website te ontzeggen.

6. Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

7. Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden, met name bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar een individuele bezoeker. De verzamelde statistische informatie is alleen toegankelijk voor FLM.

8. Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. FLM gebruikt deze gegevens enkel om de door de gebruiker aangevraagde dienst te verlenen.